ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 6)
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Στήν ἐποχή μας πολλά ἔχουν λεχθεῖ καί δημοσιευθεῖ γιά τήν λεγομένη «Κάρτα τοῦ Πολίτη».
Γρίφος ἔχει γίνει ἡ περί τήν «κάρτα» φιλολογία καί κανείς δέν γνωρίζει τί τέλος πάντων θά ἀνακοινωθεῖ, τί θά ζητηθεῖ ἀπό τούς Ἕλληνες πολίτες, ἄν θά μᾶς ζητήσουν νά προδώσουμε ἀκόμη τήν Ὀρθοδοξία μας, τήν πίστη μας, τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας. Ναί ἤ ὄχι; Ποῦ ξέρουμε;
Πολλοί μᾶς ρωτᾶνε γιά τήν «κάρτα» καί πρέπει νά ἀπαντήσουμε. Δυστυχῶς ἔγκυρη ἀπάντηση δέν ἔχουμε.
Ἕνεκα ὅλων αὐτῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολί μας θά πραγματοποιήσει μεγάλη ἐκδήλωσι γιά νά ἐνημερώσει τούς ὄντως Χριστιανούς σχετικά μέ τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Ὁμιλητές, εἰδήμονες, μέ μελέτες καί γνώσεις ἄριστες σχετικά μέ τό μεγάλο αὐτό θέμα, ὁμιλητές πού πονοῦν γιά τήν ὀρθόδοξο Ἀλήθεια, τήν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων, ὁμιλητές πού ἀγαποῦν Χριστό καί Ἑλλάδα θά μᾶς καταθέσουν τήν πλουσία πείρα τους, θά μᾶς ἀναλύσουν τό θέμα, θά μᾶς διδάξουν τό διακριτικό καί ὠφέλιμο τρόπο ἀντιδράσεως, ἄν χρειασθεῖ, προκειμένου νά μήν προδοθεῖ ἡ ἀλήθεια καί ἀπομακρύνουμε τή σωτηρία.
Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου καί ὥρα 7.30 μ.μ. στήν αἴθουσα τῆς Γυμναστικῆς Ἑταιρείας Ἀγρινίου (Παπαστράτειος) στό Συντριβάνι.
Ἀγαπητοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἄς σημάνουμε συναγερμό, ἄς κάνουμε σταυροφορία γιά νά ἐνημερωθοῦν ἀληθινά, γνήσια καί θεάρεστα ὅλοι οἱ ἀδελφοί.
Μποροῦμε νά ἐκφράσουμε ἐλεύθερα, ἀβίαστα, προσωπικά τήν γνώμη μας, νά ὁμολογήσουμε τήν ἀλήθεια.
Δεν ἀντιδροῦμε κοσμικά, ὁμολογοῦμε Χριστό, ζητοῦμε τό δικαίωμά μας, νά μείνουμε ἐλεύθεροι ἀπό ἠλεκτρονικές δεσμεύσεις, νά λατρεύουμε τόν Χριστό μας ἀνεμπόδιστα, νά ἐργαζώμαστε τόν ἁγιασμό μας καί τή σωτηρία μας.
Σᾶς περιμένω ὅλους καί ὅλες τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα στήν Παπαστράτειο αἴθουσα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ