Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 -2014 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός στην εισηγητική του ομιλία χαρακτήρισε σημαντική τη συζήτηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου, γιατί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου:
« πρόκειται για ένα οδικό χάρτη πάνω στον οποίο θα σχεδιάσουμε έργα και δράσεις, όπως ακριβώς το ίδιο πράξαμε πριν από τρία χρόνια που βασιστήκαμε σε ανάλογο επιχειρησιακό σχέδιο, προετοιμάζοντας και προωθώντας ζωτικής σημασίας έργα για το Δήμο και δικαιωθήκαμε για τις επιλογές μας. Μπορεί η σημερινή συγκυρία να είναι δύσκολη αλλά χρέος μας είναι να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε ώστε να έχουμε ώριμες προτάσεις για να εντάσσουμε έργα σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Γι αυτό θέλω να καλέσω τις παρατάξεις στο δημοτικό συμβούλιο και τους φορείς, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα να περιλαμβάνει όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας».
Το όραμα του Δήμου Αγρινίου για την επόμενη τριετία, όπως αυτό διατυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι το εξής:
«Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η συνένωση όλων των κοινωνικών δυνάμεων και η δημιουργία όρων ανάπτυξης και απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής».
Το όραμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου είναι ιδεολογικό και αναπτυξιακό.
Είναι ιδεολογικό, γιατί θεμελιώνεται σε αρχές και αξίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προωθεί την κοινωνική συνοχή, εμβαθύνει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών.
Είναι αναπτυξιακό, γιατί συγκροτείται από το τρίπτυχο της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και διατήρηση τομέων που μπορούν να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία ταυτότητας της περιοχής.
Για την υλοποίηση του οράματος και των γενικών στόχων του Δήμου, καθορίζονται ως κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές για την επόμενη περίοδο:
- Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (γεωγραφική θέση, δίκτυα, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός)
- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
- Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αγρινίου περιλαμβάνει παρεμβάσεις κατανεμημένες σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας:

Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας αναλύονται σε 21 Μέτρα, και 57 Ειδικούς Στόχους.